Organizational Chart

Organizational Chart
President Mr. Bhaven Jhaveri
Vice President Mr. Hitesh R. Jhaveri
Treasurer Mr. Gurmit Singh
Secretary Mr. Shekhar S. Shah
Committee Members (Alphabetically by last name)
Mr. Mandip S. Chadha
Mr. Nirmam Jhaveri
Mr. Sanjeev J. Jhaveri
Mr. Nimesh Sarkar.
Mr. Somil Zaveri

May 11, 2017